Beskrivelse af praksis til uddannelseslæger

Velkommen til vores hjemmeside!

Telefon: 66 16 77 50

BESKRIVELSE AF PRAKSIS TIL UDDANNELSESLÆGER


LÆGERNE MIDDELFARTVEJ 129


Lægerne Middelfartvej 129, Middelfartvej 129, 1., 5200 Odense V

Tlf.: 66 16 77 50


Hanne Nybo, hannenybo@dadlnet.dk

Flemming Østerby Mathiasen, d258644@dk

www.lægernemiddelfartvej129.dk


Historie

Praksis blev grundlagt af lægerne Christensen og Clausen i 1948. Den første praksis var beliggende på Hauges Plads i Bolbro, men flyttede til nybyggede større lokaler på Middelfartvej 129.2 i 1973. Christensen solgte sin praksisandel til Astrid Kristiansen i 1990.  I april 2002 købte Susanne Theil Mogensen Henrik Clausens andel, og i juli 2002 blev praksis omdannet til delepraksis (3 læger og 2 ydernumre), idet Flemming Østerby købte sig ind. I 2007 overtog Hanne Nybo efter Astrid Kristiansen. Mette Bornebush har pr. 1/1/11 overtaget praksis efter Susanne Mogensen, der ophørte efter et forløb med brystkræft. Susanne Mogensen døde maj 14.  Pr. 1.9.14 har vi tilkøbt en nabopraksis af John Olsen, og praksis blev udvidet, så der er 4 faste læger (3 ydernumre) og 2 uddannelseslæger.  Anja Kaad blev pr. 1/1/17 blevet ny kompagnon, men gik desværre bort maj 17. Mette Bornebush ophørte i praksis maj 18 efter et længere sygdomsforløb.


Charlotte Harmsen har været fast vikar siden 1.9.17.


Praksis er blevet godkendt som uddannelsespraksis i efteråret 2008.


Værdigrundlag

Vi tilstræber, at både læger, personale og patienter trives i praksis. Vi bestræber os på, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt en høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis. Vi lægger vægt på at håndtere de faglige problemstillinger ens. Desuden lægger vi også stor vægt på det tværfaglige samarbejde med personalet, herunder prioriterer vi vores fælles frokostpause højt.


Praksisfunktion og patientgrundlag

Praksis er en by praksis og har ikke skadestuefunktion i større omfang, da patienter med akutte skader, efter visitation, oftest tager på skadestuen på OUH. Vi har knap 5000 patienter med en gennemsnitlig fordeling over aldersgrupperne, der svarer til regionens. Praksis ligger i et socialt belastet område, men praksis har patienter med en bred social og geografisk spredning.


Læger

Hanne Nybo (f. 1967)

- Læge fra Syddansk Universitet, Odense 1996

- Ph.d. i epidemiologi (ældreforskning) 2001

- Speciallæge i Almen Medicin 2006

- Praktiserende læge fra 2006

- Uddannelseskoordinator for almen praksis på Fyn


Flemming Østerby (f. 1961)

- Læge fra Aarhus Universitet

- Speciallæge i Almen Medicin 1995

- Praktiserende læge siden 1996 på Bondovej, Odense og siden 2002 hos Lægerne Middelfartvej

- Praksiskonsulent på anæstesiologisk afdeling og BFG, OUH


Charlotte Harmsen (f. 1974)

- Læge fra Syddansk Universitet, Odense 2004

- Ph.d. i Almen Medicin (risiko kommunikation) 2013

- Speciallæge i Almen Medicin 2017

- Vikar for praktiserende læge fra 2017 og desuden ansat på Forskningsenheden for Almen Praksis


Personale

Består af 4 sygeplejersker, der også fungerer som sekretærer, og skiftes til at sidde i skranken, idet vi ønsker at få en faglig høj visitation af patienterne. Sygeplejerskerne klarer desuden mange faglige opgaver i telefonen. De har hver især særlige opgaver/kompetencer i forhold til uddannelseslægerne.


Jennie Hedegaard (f. 1954):Praksis manager pr. 8/3-2018

Anja Carlsen (f. 1970): er særlig interesseret i hypertentionsbehandling,  og ansvarlig for laboratorieuddannelsen af uddannelseslægerne

Evelyn Arndal (f 1959): er særlig interesseret i lunge og allergi sygdomme

Rikke Nissen (f. 1979): ansvarlig for vacciner

Helle Sørensen (f.1977)

Sarah Simonsen (1982); praksis manager, barsel pr. 8/3-18


Præsentationssamtale

Nogle uger før din ansættelse starter, inviterer vi til en samtale, hvor dine og vores forventninger til den kommende uddannelsesperiode bliver diskuteret. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Du vil blive tilknyttet en fast tutor (Hanne Nybo), men i øvrigt vil alle 4 læger deltage i supervisionen. Om muligt vil du møde vores ”afgående” uddannelses læger.


Vi vil gerne have ferie og fridagsønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt.


Introduktionsperiode

Du vil, før du starter ansættelsen, få tilsendt et introduktionsprogram, der omfatter de første 14 dage. I løbet af den tid vil du blive sat ind i patientarbejdet, FMK, NOVAX (vores EDB program), laboratoriefunktionerne og meget mere.  I starten følges du med en af de faste læger på skift, men ret hurtigt vil du få dine egne patienter – i starten få patienter og alt efter hvordan det går, øger vi omfanget og sværhedsgraden.


Introduktionssamtale

Efter 2 uger holder vi introduktionssamtale, og her vil dit kompetenceniveau blive vurderet, og din uddannelse planlægges ud fra det. Uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået i detaljer, og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Det vil blive aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne. Vi forudsætter, at du selv er medansvarlig for opnåelse af uddannelsesprogrammets kompetencer, og sørger for at læse op på retningslinjer osv.


Evaluering af opholdet starter dag 1 for både tutor og uddannelseslæge – dvs er der problemer eller uhensigtsmæssigheder, skal vi tale om dem hurtigst muligt, så de kan blive løst – forhåbentlig til alle tilfredsstillelse.


Midtvejssamtale

Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter 3 måneder.

Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os og alle kompetencer kan godkendes.


Evalueringssamtale

Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering.

De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål.

Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via www.evaluer.dk.

Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at optimere vores indsats som uddannelsespraksis.


Supervision

Der er afsat ½ time til supervision dagligt. Her vil de patienter, du har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt, og desuden kan patienter tutorlægen har haft gennemgås. Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig, hvis de møder interessante patienter. Onsdag er der afsat 1 times supervision hvor specifikke emner tages op. Børne-, svanger- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikriser m.m., vil efter behov blive gennemgået. Min. 1 gang om måneden er der direkte supervision. Udover den fastsatte supervision er du til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Det er en måde at lære hinanden at kende på, og det øger vores viden om hvad du kan, hvilket giver alle parter tryghed. Der er også god hjælp at hente hos sygeplejerskerne. Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen blive godkendt løbende.


Der er web-kameraer i konsultationslokalerne, så man kan optage konsultationerne (efter aftale med patienterne) til eget eller brug under supervisionerne.


Teoretisk viden

Vi forventer at du i uddannelsesperioden søger relevant viden ved selvstudie.

Vi vejleder gerne med litteratur udover officielle lærebøger.

Derudover er det relevant at kende Sundhedsstyrelsens vejledninger (kan findes på Sundhed.dk), DSAM’s kliniske vejledninger, Månedskrift for praktisk lægegerning (kan anbefales at abonnere på – der er særpris til uddannelseslæger), IRF mm. Bogen ”Praktisk Praksis” er en god hjælp i de første ophold i almen praksis.

Vi har ”Medibox” og Lægehåndbogen elektronisk.


Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Arbejdstiden for vil ligge i tidsrummet hverdage fra kl. 8-15 - dog onsdag til kl. 16.


Dagen vil være tilrettelagt således:

• Kl. 8-8.30 – Telefontid

• Kl. 8.30-11.15 – Konsultation

• Kl. 11.30-12.00  – Fælles frokost

• Kl. 12.00-12.30 – Supervision (onsdag dog kl. 10.30-11.30)

• Kl. 12.30-14.30 – Konsultation (onsdag dog til kl. 16.00 og fredag til 14.15)

• Kl. 14.30 – Opsamling, papirarbejde, evt. besøg


Der kan ved særlig travlhed feks. ved ferie og fravær eller ved "epidemi" til tider være behov for, at vi alle arbejder længere end planlagt, til gengæld vil der være dage hvor det er muligt at gå tidligere.

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller via sygeplejerskerne, som sidder ved skranken på skift. Ved ankomsten til praksis indlæser patienterne deres sygesikringskort. Herved sker der en farvemarkering på dagsplanen, og man kan se, at patienten er kommet.


Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde. Der er hos de faste læger afsat 10 minutters tider til de akutte patienter. Du kan afsætte længere tid til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler, svanger- og børneundersøgelser). I starten vil du have ca. 3 patienter i timen, men vi forventer, at du arbejder hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis. Er der særlige patientkategorier, du har behov for at se, kan du give sygeplejerskerne besked, så vil de booke dem.


Ved behov for assistance er sygeplejerskerne behjælpelige i det omfang, det er muligt for deres planlagte aktiviteter. Du vil i begrænset omfang skulle tage blodprøver på egne patienter, f.eks i forbindelse med årskontroller.


Sygeplejerskerne varetager både sekretær- og sygeplejefaglige opgaver: blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP og HGB, EKG, lungefunktionsundersøgelser, stiks, mikroskopi af urin og resistens-undersøgelse, allergitestning, distal blodtryksmåling, assistance til fjernelse af mindre hudtumores og spiraloplægning, KAD-anlæggelse, øreskylning, sårbehandling. De har selvstændige konsultationer, bl.a. med kostvejledning, rygestopsamtaler, obstipationsproblematik hos børn, årskontrol af diabetes og hypertension, samt vaccinationer (ind- og udland).


Hver 2. måned holdes fællesmøde for hele klinikken; ved møderne diskuteres praktiske forhold, ligesom der ofte vil være et uddannelses/udviklingsmæssigt element i møderne.  En gang om måneden er der afsat 15- 30 minutter til fælles undervisning. Det er både læger og sygeplejersker der underviser. Det forventes at uddannelseslægerne bidrager aktivt som undervisere.


Ferie og fridage

Lægerne har en ugentlig fridag samt fri hver 4. fredag da vi er en delepraksis. Onsdag er alle 4 læger tilstede.

I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Dine ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

KBU, intro- og fase 1 læger har 6 uger ferie, mens fase2 og 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6 ferieuge udbetales jvf. Yngre Lægers overenskomst. Yderligere optjent ferie f.eks i forbindelse med barsel udbetales.


Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter. Introduktionsstilling; der indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.


Fase 1: der indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.

Fase 2: der indgår 4 køre og konsultationsvagter.

Fase 3: der indgår 4 køre og konsultationsvagter, 2 visitationsledsagevagter  a 2-4 timer med tutor og  2 selvstændige visitationsvagter.


Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst, efter aftale, i stedet for honorar vælge afspadsering.


Se i øvrigt http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm418142

Du er velkommen til at låne vores lægetasker til du får din egen. Medicin til lægetasken bestilles via apoteket på regionens regning.


Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. Vi aftaler en fast månedlig returdag, for at lette skemaplanlægningen. På returdagene skal de kompetencer i målbeskrivelsen hvori der er opnået færdigheder på sygehusafdelingerne jvf. kvalifikationskortene godkendes. Der er typisk afsat tid til supervision fra kl. 14.30 til 15.00.


Se også:

http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort


Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du inden kl. 7 ringe til Flemming Østerby på hans mobil, så vi kan nå at aflyse patienter. Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på særlige blanket hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar i samarbejde med Sarah, at blanketten bliver indsendt.


Personalehåndbog

Du vil modtage en kopi af vores personalehåndbog, som du bedes læse.


Samarbejdspartnere

Telefonerne lukker kl. 13, hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf. 66141433. Praksis er i vagtring med 12 andre læger, som passer hinandens patienter på skift fra kl. 13-16.


Du vil have mulighed for at tilbringe ½-1 dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere (fysioterapeut, apotek, hjemmesygeplejen m.m.).


Forventninger

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne. Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for sin læring.


Der er mange flere oplysninger af generel karakter at finde på http://www.videreuddannelsen-syd.dk

Copyright © All Rights Reserved